Kto sme?

J A W, s.r.o. je poisťovacia maklérska spoločnosť poskytujúca komplexné služby v oblasti poisťovníctva, ktorá bola založená v roku 2004.

Dňa 8.1.2004 našej spoločnosti, J A W s.r.o. bolo Úradom pre finančný trh v Bratislave v zmysle § 12b zákona č. 24/1991 o poisťovníctve a v znení neskorších predpisov udelené povolenie na výkon tejto činnosti pod číslom GRUFT.

Následne podľa § 13 ods. 4 zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad pre finančný trh udelil spoločnosti, J A W s.r.o., Tranovského 29 Bratislava povolenie na vykonávanie činnosti poisťovacieho makléra.

V zmysle § 13 ods. 14 zákona o poisťovníctve ako poisťovací maklér máme v zmysle § 13 ods. 1 zákona o poisťovníctve uzatvorené poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní sprostredkovania poistenia, a to s limitom poistného plnenia 5,000.000,-Sk.

V súčasnej dobe sme svedkami toho, kedy na slovenskom poistnom trhu prakticky nepôsobí poisťovňa, ktorá je schopná predložiť svojim klientom komplexnú ponuku poistenia. Klient je potom nútený orientovať sa v spleti poistných produktov takmer troch desiatok poisťovní.

Dnes je úplnou samozrejmosťou, že záležitosti, ktorým sa bežne nevenujeme (daňové, účtovné poradenstvo, colné záležitosti, …), prenechávame odborníkom. Takýmto partnerom práve v oblasti poistenia je J A W s.r.o..

Úlohou a súčasne aj cieľom našej spoločnosti je byť Vaším nestranným poradcom pri výbere vhodného druhu poistenia. Objektívne a odborne posúdiť kvalitu už existujúcich poistných zmlúv, upozorniť Vás na ich prípadné slabé stránky a pomôcť Vám ušiť poistenie ako sa hovorí "na mieru" tak, aby bol Váš majetok dobre zabezpečený. Súčasne tým získate istotu, že za peniaze, ktoré platíte poisťovniam, budete mať kvalitné poistenie a služby.

Disponujeme odborníkmi z oblasti poisťovníctva, ktorí trvale sledujú zmeny a vývoj poistných produktov na trhu a taktiež kvalitu a serióznosť jednotlivých poisťovní. Využitím našich skúseností a poznatkov teda získate odborne zdatných a kvalifikovaných spolupracovníkov, budete môcť pravidelne porovnávať ponuky od viacerých poisťovní a odpadnú Vám problémy s personálnym zabezpečením agendy poistenia.

Nemalou výhodou pre Vás bude naša asistencia v procese likvidácie poistných udalostí a obhajovanie Vašich záujmov. Sme pripravení Vám ponúknuť najlepšie a najrýchlejšie služby, aby ste boli ako náš klient spokojný.

V prípade, že Vaše rozhodnutie o spolupráci s našou firmou bude kladné, dovoľte mi vyjadriť presvedčenie, že v nás budete mať partnerov korektných a spoľahlivých partnerov.